Interests

An enlightened person
(Người giác ngộ chân lý)
Has already achieved the samadhi
(Đã được tam muội trong tam giới)
Unshakeble as the mountain
(Vững chắc như núi cao)
Void as empty nature
(Tánh không tự tại)
The celestial flowers are raining down from the sky
(Hoa trời muôn màu bay xuống)
and the earth is shaking violently
(đại địa chấn động không ngừng)
These auspicious signs signify praise
that transcends Time and Space
(Tượng trưng cho lời khen vượt Thời gian và Không gian)
This arising of affinities unveals
(Khai thị một thứ nhân duyên)
The sublime truth of the Lotus Sutra
(Diệu pháp như là chân lý của loài hoa sen)
Lotus sutra
(Kinh diệu pháp liên hoa)

No comments:

Post a Comment